SIMPLE – Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság (1182 Budapest, Fogaras utca 37) által a https://www.eurekahome.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésének a)-w) pontjai alapján Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 27186888-2-43, Cg.01-09-387640 cégjegyzékszámú) 1182 Budapest, Fogaras utca 37 szám alatti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) világosan és közérthető módon tájékoztatja a eurekahome.hu weboldalt meglátogató potenciális rendelő fogyasztót (a továbbiakban: fogyasztó) az alábbiakról:

a) a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól: megtalálható tájékoztatás a terméknek megfelelő mértékben a eurekahome.hu weboldalon
b) a vállalkozás nevéről: Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és és az elektronikus levelezési címéről: vállalkozás székhelyének postai címe: 1182 Budapest, Fogaras utca 37 elektronikus levelezési címe: hold englobe@freemail.hu
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről: vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1182 Budapest, Fogaras utca 37
e) a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről: megtalálható tájékoztatás a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a eurekahome.hu weboldalon
f) A vállalkozás nem köt határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződést.
g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz eurekahome.hu weboldalhasználata díjtalan.
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról: jelen Általános Szerződés Feltétel 2. pontjában megtalálható tájékoztatás a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról a eurekahome.hu weboldalon
i) a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen arról, hogy a fogyasztó az elállási és felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja: jelen Általános Szerződés Feltétel 3..pontjában megtalálható tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen arról, hogy a fogyasztó az elállási és felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja a eurekahome.hu weboldalon és postai úton.
j) arról, hogy a a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogának a gyakorlásának esetén a termék visszaküldésének költségét a vállalkozásnak kell viselnie.
k) arról, hogy a fogyasztó nem köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jogszerűen gyakorolta az elállási és felmondási jogát.
l) arról, hogy a Kor. rendelet 29. §-a szerinti, a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivétel egyike sem áll fenn.
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről: megtalálható tájékoztatás a szerződés szerinti termékeknek a kellékszavatosságára és a termékszavatosságára vonatkozó jogszabályi kötelezettségről.
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről: megtalálható tájékoztatás a szerződés szerinti termékeknek az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.
o) nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
p) a szerződés minden esetben határozott időtartamú.
r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról a fizetés időtartama, azaz a szállítástól számított 14 nap.
s) a fogyasztónak a vállalkozás kérésére nem kell fizetni vagy biztosítani letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:: megtalálható tájékoztatás a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről.
u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:: megtalálható tájékoztatás a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról: A. fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv) 29 . § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a vállalkozás az Fgytv.-ben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.
Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Figyelemmel tehát az Fgytv. alapján a vállalkozásokat békéltető testületi eljárásban terhelő együttműködési kötelezettségre, a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének v) pontja tekintetében elmondható, hogy létezik a vállalkozás részére kötelező alternatív vitarendezést előíró jogszabályi rendelkezés.
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről: A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, Budapesti Békéltető Testület székhelyének postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu.

Az 524/2013/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdése alapján a vállalkozás, mint az Unióban letelepedett, online adásvételi szerződésekben érintett kereskedő, megjeleníti a honlapján könnyen elérhető módon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket: ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr, és mint online adásvételi szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedő meg kell adja az e-mail címét is: info@eurekahome.hu.

Az OVR-platformon, online vitarendezési platformon közvetlenül a vállalkozással, mint kereskedővel tudja rendezni a problémát. Ez akkor lehet hasznos, ha még nem lépett kapcsolatba a kereskedővel vagy a kereskedő nyitott a párbeszédre.

Az OVR-platform értesíti a kereskedőt az Ön kérelméről. Ha a kereskedő hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.

A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a kereskedő is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

A kereskedő listát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy megállapodjanak a vitarendezési testületben, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.

Ha a kereskedő az Ön kérelmét azonnal elutasítja, az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény, Ön a következő lehetőségek közül választhat:

1. Megpróbálhat vitarendezési testület bevonásával megoldást találni. Ebben az esetben Önnek további 30 napja van, hogy megállapodjon a kereskedővel abban, melyik engedélyezett vitarendezési testülethez forduljanak. Vagy
2. Igénybe vehet egy másik vitarendezési megoldást, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületet.

2. Szerződéskötés folyamata

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetőek meg, mely megrendelés a fogyasztó által a vállalkozásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:64. (1) bekezdése szerinti, a szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatnak, minősül mely jognyilatkozatához a távollévő fogyasztó kötve marad, a Ptk. 6:65. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, a fogyasztó, mint távollévő által tett ajánlat esetén, öt napnak, mint annak az időnek az elteltével, amelyen belül az ajánlattevő – az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel – a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta.

A kiválasztott árut a „kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba. Tekintettel arra a tényre, hogy a kiválasztott, szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól, a terméknek megfelelő mértékben, a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a távollévő fogyasztó fizetési kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; vagyis arról, hogy a kiválasztott árunak a „kosárba teszem” gombra kattintás után azonnal lehetősége van fizetni, valamint mivel a vállalkozás, mint kereskedő nem köt határozatlan időre szóló szerződést eleget tesz a Korm, Rendelet 15. A (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információknak a távollévő fogyasztó részére történő tájékoztatási kötelezettségének. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „pénztár” gombra. A Korm. Rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a vállalkozás, mint kereskedő gondoskodik arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Mivel a távollévő fogyasztó a nyilatkozatának a megtétele a „pénztár” gomb megnyomásával jár, a „pénztár” gombot könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal látja el a vállalkozás, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A rendelés leadása regisztrációhoz kötött, amely regisztráció történhet a Facebook fiókjába való bejelentkezéssel vagy e-mail-címének megadásával. A megrendelés véglegesítése előtt meg kell adnia a megrendelésre, a számlázásra és a szállításra vonatkozó adatait. Itt van lehetősége a szállítási mód kiválasztására is. Végül a „megrendelés elküldése” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés elküldésének előfeltétele az „elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételek-ben foglaltakat” négyzet bejelölése. A megrendelés elküldésével átirányításra kerül az OTP SimplePay kártyás fizetési oldalra, ahol a megrendelés összegét tudja kiegyenlíteni kártyájával. A sikeres fizetési tranzakciót követően rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailt küld a megrendelésről, amely azonban részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés abban az esetben minősül elfogadottnak, ha két munkanapon belül feladjuk a termékeket és a feladás tényéről e-mailben értesítjük.

3. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog

Ön a Korm. Rendelet. 20. § (2) bekezdésének a)d pontjának aa)-ad) pontjai szerinti határidőtől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől.
Az elállási határidő Korm. Rendelet. 20. § (2) bekezdésének a)d pontjának aa)-ad) pontjai szerint a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik.

Ha Ön, mint távollévő fogyasztó élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság, 1182 Budapest, Fogaras utca 37., telefonszám: +36, e-mail: info@eurekahome.hu, az alábbi elállási nyilatkozatminta alapján:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság 1182 Budapest, Fogaras utca 37
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………….
A fogyasztó(k) neve:…………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………..
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt, ……………. …………….. év ………. hónap .. nap

Ön, mint távollévő fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Korm. Rendelet 24. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (a Korm. Rendelet 23. § (3) bekezdése és 28. §-a alapján kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvétes fizstési mód választása esetén, a visszatérítés utalással történik, amely csak a termék árát és a szállítási költséget tartalmazza, az utánvét kezelési költsége a fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének költségeit nem viseljük.

Ön, mint távollévő fogyasztó a Korm. rendelet 25. §-a alapján kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, felel, tekintettel arra, hogy a vállalkozás a Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

4. Az elállási jog kizárása/lejárata

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható a Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdésének c).-e) pontjai alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság 1182 Budapest, Fogaras utca 37

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………
A fogyasztó(k) neve:…………………………………………………………………………..
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt, ……………. …………….. év ………. hónap .. nap

5. Szállítás

Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását. A kiszállítást a GLS végzi, függően attól, hogy rendelésének leadásakor mely szolgáltatót választotta. Áruinkat kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag a végfelhasználók részére áll módunkban értékesíteni.

6. Szavatosság

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk az info@eurekahome.hu címre küldött e-mailben vagy az alábbi 19. pontban meghatározott címre küldött levélben. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl a Ptk. 6:163. § (2) bekezdése alapján kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének a)-b) pontjai alapján Ö, fogyasztóként választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Szállítási költség

A szállítási költségről a megrendelő a végleges megrendelés előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.

A megrendelési folyamat során a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A választható fizetési módok: házhoz szállítás DPD Hungary Kft. futárnak fizetve, vagy házhoz szállítás a DPD futárral, a termék(ek) vételárának és szállítási költségének internetes befizetése mellett az OTP SimplePay-en.

Utánvétes fizetési mód választása esetén, utánvét kezelési költség keletkezik, mely a vásárlót terheli. Az utánvét történhet készpénzzel vagy kártyával is.

Utánvét kezelési költsége: 390 ft

A szerződés az áru megrendelésével és a vállalkozó általi elfogadás visszaigazolásával jön létre.

A szállítási költség:

Vásárlás összege Termék súlya Szállítási díj
0 – 15 000 Ft között 0-2 kg 1190 Ft
  2-3 kg 1390 Ft
  3-4 kg 1590 Ft
  4-5 kg 1790 Ft
  5-6kg 1990 Ft
  6-7kg 2190 Ft
  7-8kg 2390 Ft
  8-9kg 2590 Ft
  9-10kg 2790 Ft
  10kg    felett 2790 Ft
15 000 Ft felett 0-15 kg INGYENES

8. Szállítási felelősség

Amennyiben a szakszerűtlen szállítás esetén Önt, mint fogyasztót kár éri, akkor kérjük jelezze ezt a kár bekövetkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kár bekövetkezésétől számított két héten belül a fent megadott postai vagy e-mai címünkön, hogy az Ön által kiválasztott termék feladását igazoló dokumentumot a megadott e-mail címére a kár bekövetkezéséről történő tudomásszerzéstől számított 15 napon belül elküldhessük Önnek az áru feladását igazoló dokumentumot annak érdekében, hogy a DPD felé érvényesíthesse a kártérítési követelését.

9. Fizetés

A fizetés OTP SimplePay rendszeren keresztül bankkártyával történik. A megrendelés leadását követően oldalunk átirányítja Önt a SimplePay kártyás fizetési oldalára, ahol kifizetheti a megrendelés értékét. Amint OTP-számlánkra megérkezik az Ön által végrehajtott fizetési tranzakcióról az értesítés, az árukra vonatkozóan meghatározott szállítási határidőtől függően megkezdjük a kiszállítást.

10. Árak

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek a Ptk. 6:98. § (1) bekezdésében szabályozott feltűnő értékaránytalanság miatt az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

11. A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a vállalkozás tulajdonát képezik.

12. Elektronikus kapcsolattartás

Ön, mint fogyasztó hozzájárul, hogy a szerződést érintő kapcsolattartás elektronikus formában az Ön által megadott e-mail címen történjen.

13. Panaszkezelés

A panaszügyintézés (ügyfélszolgálat) helye:
Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1182 Budapest, Fogaras utca 37.
Telefonszám: +36 307412390
E-mail: info@eurekahome.hu

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Online vitarendezési platformt (ODR)
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

14. Békéltető testület eljárása

A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A vevő fogyasztói jogvita esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó (vevő) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó (vevő) belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (szolgáltató) vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A testületek elérhetőségét megtalálhatja a bekeltetes.hu oldalon.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

15. Fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fenti hivatalok fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértések esetén kereshetőek fel érdemben. Ilyennek minősülhet, ha a szolgáltató, kereskedő nem ad választ a fogyasztó panaszára, megtéveszti a fogyasztót, vagy egyéb jogsértést követ el. Nem tartozik a fogyasztóvédelmi hatóság illetékességi körébe a fogyasztó és a kereskedő közötti vitás kérdés rendezése. Elérhetőségek: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

A szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

16. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

17. A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni. A szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók, azzal azonban, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetségének Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény) és a kollíziós szabályok alkalmazása kizárt. Ez nem vonatkozik a fogyasztó állandó lakhelye szerinti uniós tagállam kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályaira. A joghatóság helye Hamburg (Németország), azzal, hogy a fogyasztó jogosult az állandó lakhelye szerinti uniós tagállamban a szerződéssel kapcsolatos bármilyen követelést benyújtani.

18. Fényképjogok

A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a Eurekahome Kft. Az előzetes jóváhagyás nélküli felhasználás tiltott.

19. A Szolgáltató adatai

Eurekahome Korlátolt Felelősségű Társaság
1182 Budapest, Fogaras utca 37 Telefonszám: +36 307412390
E-Mail: info@eurekahome.hu

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága